កម្មវិធីវាយអត្ថបទ

Word Processing

☛ បង្កើតឯកសារបែបស្មុគស្មាញនានា
☛ ធ្វើទ្រង់ទ្រាយអត្ថបទ កថាខណ្ឌ និងតារាងកម្រិតខ្ពស់។​ រៀបចំឯកសារតាមតម្រង់ប្រភេទផ្សេងៗ តាមរយៈការប្រើរចនាប័ទ្មតួអក្សរនិងកថាខណ្ឌ។
☛ ប្រើលក្ខណៈពិសេសដូចជា Footnotes​, Endnotes និងចំណងជើង។គ្រប់គ្រងការដកស្រង់និងគន្ថនិទ្ទេសដោយប្រើតម្រង់ដែលបានជ្រើសរើស។ បង្កើតតារាងមាតិកាសន្ទស្សន៍និងសេចក្តីយោងឆ្លង។
☛ បង្កើនផលិតភាពដោយប្រើ Fields, Form និង Template។
☛ ប្រើបច្ចេកទេស Mail Merge តាមកម្រិតខ្ពស់ហើយធ្វើការជាមួយមុខងារស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។
☛ ប្រើការភ្ជាប់និងបង្កប់លក្ខណៈពិសេសដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ។
☛ ដាក់មុខងារសុវត្ថិភាពលើឯកសារ។
☛ ដាក់ Watermarks, Section, Header, Footer ក្នុងឯកសារ។ ប្រើកម្រងវចនសព្ទនិងពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធ។
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Ms Word Basic

- Zoom
- Split Doc
- Ruler
- View Mode
- Text Boundary
- Tell Me

- ស្គាល់ផ្ទាំងកម្មវិធី MS Word និងចេះប្រើ មុខងារសាមញ្ញៗ ជាមូលដ្ឋាន

2
Creating New Document

- New from Template
- Download Template from the Web
- Save and Save As
- Save with Password
- Save to PDF
- Autosave Recovery

- រៀនបង្កើតឯកសារតាមគំរូស្រាប់ ដូចជា certificate, CV, poster, announcement
- ទាញ Template យ៉ាងច្រើនទៀតចេញពី templates.office.com/en-US/templates-for-Word
- ចេះរក្សាទុកឯកសារឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មានសុវត្ថិភាព ចៀសវាងការបាត់បង់

3
Text Basic

- បំលាស់ទី Cursor
- Selecting Text
- Copy/Paste/Cut
- Drag and Drop

- ចេះប្រើទាំង Mouse និង Keyboard យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ដើម្បីអាចធ្វើការបានលឿនជាងមុន
- រៀនអំពីផ្លូវកាត់ជាច្រើន ដើម្បីធ្វើការឱ្យលឿន

4
Formatting Text

- Font
- Font Dialog Box
- Text Alignment
- Character Spacing
- Line Spacing

- ចេះតុបតែងអក្សរ (ម៉ូត ទំហំ ពណ៌)
- ចេះរៀបចំអត្ថបទ ឱ្យមានសោភណ្ឌភាព

5
Indent and Tab

- Indent Button
- Tab Stop

- រៀនអំពីការចូលដើមបន្ទាត់ និងការខិតចេញ/ចូលរបស់កថាខ័ណ្ឌ
- តម្រឹមឃ្លាប្រយោគឱ្យត្រូវប្លង់ បើប្រាស់ឧបករណ៍ឱ្យត្រឹមត្រូវ
- ធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធឯកសារមានភាពត្រឹមត្រូវ ចៀសវាងការកាត់តម្រឹមខុសបច្ចេកទេស

6
Bullet and Numbering

- Bullet/Numbering
- Start/Continue Numbering
- Sub-level
- Customize

- ប្រើចំនុច និងលេខរៀន​តាមផ្លូវកាត់
- ប្រើលេខបញ្ជីមានឋានុក្រម
- កែសម្រួល ថែមថយ ផ្លាស់ប្តូរ

7
Page Layout

- Page Setup
- Mirror Page
- Mixed Page
- Column

- ចេះ និងស្គាល់ទំហំ និងទិសរបស់ក្រដាស
- ចេះលៃលករឹមជាយខាងរបស់ក្រដាស
- រៀបចំទំព័រចម្រុះ តូច ធំ ផ្តេក បញ្ឈរ ក្នុងឯកសារតែមួយ
- រៀបចំំជាទម្រង់សៀវភៅ

8
Header/Footer

- Header/Footer
- Odd and Event Page
- Footnote/Endnote

- ចេះដាក់ខ្លឹមសារ រូបភាពនៅក្បាយទំព័រ និងកន្ទុយទំព័រ
- ដាក់ទំព័រឈមគ្នាជាទម្រង់សៀវភៅ
- កំណត់ចំណាំនៅចុះសន្លឹក និងសៀវភៅ

9
Picture

- Insert Picture
- Text Wrapping

- ដាក់់រូបភាព កែរទំហំ កាត់ ពណ៌ ពន្លឺរបស់រូប

10
Drawing

- Autoshape
- Drawing Canvas

- គូរគំនូស សញ្ញាផ្សេងៗ ដាក់ពណ៌ ....

11
Table

- Insert Table
- Split Table
- Sorting
- Merge and Split Cell
- Bordering/Shading
- Insert Table from Excel

- បញ្ចូលតារាង
- រៀបចំអក្សរក្នុងតារាងឱ្យត្រឹមត្រូវ
- តម្រៀបទិន្ន័យ
- គណនាទិន្ន័យក្នុងតារាងពី​ Excel

12
Style and Table of Content

- What is Style?
- Apply and Modify a Style
- Table of Content

- រៀបចំសម្ផស្សអត្ថបទគំរូ ដែលគេហៅថា style
- ធ្វើតែម្តង ប្រើគ្រប់កន្លែង​ ងាយកែរ
- ងាយបង្កើតមាតិកា

13
Mail Merge

- Create a List
- Mail Merge

- បង្កើតបញ្ជីឈ្មោះ សម្រាប់លិខិតអញ្ជើញ