សមាជិក

សមាជិក​ក្រុមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈមាន
chea-vichet

លោក​ ជា វិចិត្រ

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល
អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
se-vanak

លោក​ សែ វណ្ណៈ

ប្រធានការិយាល័យ
បរិញ្ញាបត្រព៌ត័មានវិទ្យា
lay-leangsros

លោក ឡាយ លាងស្រស់

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមជ្ឈមណ្ឌល
បរិញ្ញាបត្រព័ត៌វិទ្យា
say-sophea

លោក​ស្រី សាយ សុភា

អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល
អនុបណ្ឌិតផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
so-chantha

កញ្ញា សូ ចាន់ថា

មន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រង
japang-ly

លោក លី ហ្សាប៉ង់

ជំនួយការអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌល
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ