កម្មវិធីធ្វើសៀវភៅបញ្ជី

Spreadsheets

☛ ធ្វើការជាមួយសៀវភៅបញ្ជី ហើយរក្សាទុកវាក្នុងទំរង់ឯកសារ ផ្សេងៗ ក្នុងកុំព្យូទ័រ រឺពពក។
☛ អាចប្រើបានផ្លូវកាត់ (shortcut) និងឧបករណ៍ (tool) ផ្សេងៗ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព។
☛ បញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងក្រឡា ហើយបង្កើតបញ្ជី។ ជ្រើស តម្រៀប ចម្លង ផ្លាស់ទី និងលុបទិន្នន័យ។
☛ កែសម្រួលជួរដេក និងជួរឈរ នៅក្នុងសន្លឹកកិច្ចការ។ ចម្លង ផ្លាស់ទី លុប និងប្តូរឈ្មោះសន្លឹកកិច្ចការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។
☛ បង្កើតរូបមន្តគណិតវិទ្យា និងឡូជីខល ដោយប្រើមុខងារ សៀវភៅបញ្ជីស្តង់ដារ។ បង្កើតរូបមន្ត និងស្គាល់កំហុស ក្នុងរូបមន្ត។
☛ ធ្វើទ្រង់ទ្រាយលេខ និងមាតិកាអត្ថបទ នៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជី ហើយប្រើទម្រង់តារាងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម។
☛ ជ្រើសរើសក្រាប (chart) ដែលសមស្រប ហើយបង្កើត និងរៀបចំក្រាប ដើម្បីបកស្រាយ ពន្យល់ព័ត៌មានប្រកបដោយ អត្ថន័យ។
☛ កែ កំណត់ទំព័រសៀវភៅបញ្ជី ពិនិត្យ និងកែមាតិកា សៀវភៅបញ្ជី មុនពេលបោះពុម្ព។
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Understanding Rows, Columns, Cells, and Worksheet

- Adjust Row/Column Width/Height
- Insert/Delete/Moving/Hiding Row/Column
- Alignment Text In A Cell
- Merge/Unmerge Cell
- Cells Address
- Using Worksheet

- ណែនាំឱ្យស្តាល់ និងចេះប្រើ Row, Column និង Cell
- ថែម លប់ ផ្លាស់ទី លាក់ Row and Column
- ស្វែងយល់ពី អាសយដ្ឋានក្រឡា
- សន្លឹកកិច្ចការ៖ ថែម លប់ កែឈ្មោះ

2
Creating and Opening Workbooks

- Create a New Blank Workbook
- Open an Existing Workbook
- Pin a Workbook
- Using Templates
- Compatibility Mode

- បង្កើតសៀវភៅបញ្ជីថ្មី
- ប្រើគំរូដែលមានស្រា​ប់
- ប្រើឯកសាជាមួយកម្មវិធីជំនាន់ចាស់

3
Understanding Data Formats

- The Understanding Type of Data
- Apply Number Formats
- Customized Format
- Increase and Decrease Decimal

- ស្វែងយល់ពីប្រភេទទិន្នន័យក្នុង cell និងរបៀបបង្ហាញទិន្នន័យ
- គន្លឺះផ្សេងៗ
- លេខនៅក្រោយក្បៀស (ទសភាគ)

4
Page Layout and Printing

- Printing Pane
- Printing Area
- Print Row/Column Header

- ទំហំក្រដាស រឹមខាង Header/Footer
- Print Active Sheet, Print Entire Workbook, Print Selection
- ព្រីនក្បាលជួរដេក ក្បាលជួរឈរ

5
Introduction to Formulas

- Mathematical Operators
- Understanding Cell References
- To Create a Formula
- To Create a Formula Using the Point and Click Method
- Copying Formulas with the Fill Handle
- Editing a Formula
- Operator Precedency

- សញ្ញាប្រមាណវិធីនព្វន្ត
- អាសយដ្ឋានយោង និងដាច់ខាត
- បង្កើតរូបម​ន្ត
- ចម្លងរូបមន្ត ដោយវិធីកាត់
- អាទិភាពប្រមាណវិធី

6
Relative and Absolute Cell References

- Relative References
- Absolute References
- Using Cell References with Multiple Worksheets
- Cell Name

- ប្រើប្រាស់សញ្ញា $ ចាក់សោរ
- ដាក់ឈ្មោះឱ្យ Cell

7
Functions

- Function Library
- Useful Function
sum, count, min, max,
countif, sumif, if,
hlookup, vlookup, average,
rank, match, index, add, or
- Protect Cell

- ស្វែងយល់អំពី Functions

8
The Basic Tips for Working with Data

- Freezing Rows and Columns
- Sorting Data
- Filtering Data

- តម្រៀបដាតា
- ស្រង់ទិន្នន័យ

9
Groups and Subtotals

- Grouping Rows or Columns
- Hide/Show Group
- Creating Subtotals

- បង្កើតទិន្ន័យលក្ខណៈជាក្រុម
- របៀបលាក់ ឬបង្ហាញក្រុម
- បង្កើតសរុបទិន្ន័យរង

10
Charts

- Understanding Charts
- Chart and Layout Style
- Other Chart Options
- Keeping Charts Up To Date

- អ្វីទៅជាគំនូសតាំង
- ការប្រើប្រាស់ និងបង្កើតរចនាប្លង់គំនូសតាំង
- ការប្រើប្រាស់គំនូសតាំងដ៏ទៃទៀត
- ទិន្ន័យកែប្រែក្នុងតារាង នឹងបន្ថែមទៅក្នុងគំនូសតាំង

11
Conditional Formatting

- Understanding Conditional Formatting
- Conditional Formatting Presets
- Removing Conditional Formatting

- របៀបងាយស្រួលបង្ហាញទិន្ន័យ ដើម្បីធ្វើឱ្យសន្លឹកកិច្ចការងាយស្រួលយល់

12
What-if Analysis

- Goal Seek
- Other Types of What-if Analysis

- ស្វែងរកទិន្ន័យដែលបាត់បង់