កម្មវិធី

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថល

Digital Skill

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលសម្រាប់មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារួមមាន

  • ជំនាញឌីជីថលចាំបាច់
  • ជំនាញឯកទេស
  • សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ

អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា

Cambodia ICT Volunteer

អ្នកនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្ត​ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន កម្ពុជា (CIV) ផ្តួចផ្តើមបង្កើតក្នុងគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  • បង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារមន្ត្រី
  • កាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹង
  • ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋាន