ធ្វើការរួមគ្នាតាមអនឡាញ

Productivity Tools on Smartphone

☛ ស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីសំខាន់ៗលើទូរស័ព្ទ។
☛ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីផែនទី
☛ ប្រើប្រាស់ក្តារចុច ដើម្បីសម្រួលការសរសេរ និងបកប្រែ
☛ ប្រើប្រាស់មុខងារបកប្រែ ស្កេនឯកសារ និងទាញយកអក្សរពីរូបភាព
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Mobile Platforms

- Android/iOS
- Version
- Features/Update
- Settings
- Application Installation and Removal

- យល់ពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូរស័ព្ទដៃ
- ស្គាល់ជំនាន់ និង​ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព
- កំណត់មុខងារទូរស័ព្ទជាមូលដ្ខានទូរទៅ

2
Google Map

- Find Groceries, Market, Hotel, ATM
- Directions
- Save
- Traffic

- ស្វែងរកទីតាំងលើ Google Map
- ដៅទីតាំងដើម្បីរក្សាទុក
- មើលស្ថានភាពចរាចរណ៍

3
Google Translate

- Text Translation
- Voice Translation
- Instant/Scan Image Translation

- បកប្រែតាមរយៈរូបភាព ការសន្ទនា
- ស្វែងយល់ពី Scan និង Instant

4
Gboard

- Installation
- Set Language
- Switch Keyboard
- Speak
- Translate

- ប្រ់ើប្រាស់ Gboard សម្រួលការសរសេរ និងបកប្រែ

5
Google

- Voice Search

6
Security and Wellbeing

- Take photo
- Extract Text
- Copy/Share Text

- ប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដើម្បីទាញយកអក្សរ ចេញពីក្រដាស (រូបភាព)

7
Telegram

- Create Group, Chanel
- Create Folder
- Archive/Unarchive
- Notification
- Search/Join channel
- Settings, Privacy

- បង្កើត Group, Chanel
- បង្កើត Folder ដើម្បីបែងចែក Chat
- យក Chat ដែលមិនសូវចាំបាច់ទុកម្តុំ
- បិទ បើក ការជូនដំណឹង
- ស្វែករកនិងចូល Channel ផ្សេងៗដើម្បីទទួលបានព័ត៍មាន
- កំណត់សន្តិសុខ និងមុខងារផ្សេងៗ