កម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញ

Presentation

☛ ស្វែងយល់ពីអ្នកចូលរួម គោលដៅ ទីកន្លែង និងការពិចារណាបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើផែនការបទបង្ហាញ។
☛ បង្កើតនិងកែប្រែ គំរូ និង Theme ហើយធ្វើការជាមួយប្លង់មេស្លាយ។
☛ បង្កើនបទបង្ហាញដោយប្រើឧបករណ៍គំនូរនិងរូបភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។
☛ ដាក់ទ្រង់ទ្រាយ គំនូសតាងកម្រិតខ្ពស់ និងបង្កើតនិងកែសម្រួលដ្យាក្រាម។
☛ ដាក់បញ្ចូលសម្លេង វីដេអូ បង្កើតសម្លេង ថតអេក្រង់ និងដាក់ចលនា ដែលមានស្រាប់។
☛ ប្រើតំណភ្ជាប់ ការបង្កប់ ការនាំចូល និងនាំចេញលក្ខណៈពិសេស។ ប្រើពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបទបង្ហាញ។
☛ ដាក់កំណត់បញ្ចាំងស្លាយតាមតម្រូវការ។
☛ ប្រើទិដ្ឋភាពអ្នកធ្វើបទបង្ហាញនិងគ្រប់គ្រងការបញ្ចាំងស្លាយ។
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Ms PowerPoint Basic

- What can PowerPoint be Used for
- PowerPoint Environment
- Show/Hide Ribbon
- Ruler and View Options

- ស្គាល់ផ្ទាំងកម្មវិធី PowerPoint និងចេះប្រើ មុខងារសាមញ្ញៗ ជាមូលដ្ឋាន

2
Creating Saving Presentation

- Create Slide
- Opening Slide
- Converting Presentation

- បោះពុម្ភទម្រង់ផ្សេងៗ
- បំលែងទៅជាវីដេអូ

3
Slide Basic

- Adding New Slide
- Layout
- Copy/Paste Slide
- Ordering Slide
- Design Theme
- Slide Background
- Slide Number

- រចនាស្លាយ
- លេខទំព័រ

4
Transition

- About Slide Transition
- Apply Transition
- Preview Transition
- Modify Transition
- Transition Effect
- Transition Duration

- ចលនារបស់ស្លាយ

5
Managing Slide

- Slide View
- Slide Note
- Slide Section
- Printing

 

6
Presentation Your Slide Show

- Slide Show
- Presentation Tools and Features
- Presenter View
- Rehearse and Record Slide

- បង្ហាញស្លាយ
- ប្រើឧបករណ៍ ពេលបង្ហាញស្លាយ
- ទម្រង់អ្នកមើល និងអ្នកបង្ហាញខុសគ្នា
- ហាត់សម និងថតបទបង្ហាញ

7
Animation

- Four Types of Animation
- Animation Effect
- Animation Pane

- ចលនារបស់វត្ថុនានានៅក្នុងស្លាយ
- លំអិតអំពីចលនា រយៈពេល លំដាប់ ល្បឿន

8
Insert Video

- Insert Video
- Editing Video
- Screen Recording

9
Insert Audio

- Insert Audio
- Editing Audio

10
Slide Master

- Edit Slide Master
- Export Slide Master
- Apply Theme From Slide Master

- បង្កើតពុម្ភស្លាយ (ពណ៌ អក្សរ ...) តែ១ សម្រាប់ប្រើគ្រប់គ្នា

11
Action Button

- Hyperlink
- Action Button