ជំនាញអនឡាញចាំបាច់

Online Essentials

☛ ស្វែងយល់ពីការស្រាជ្រាវគេហទំព័រ
☛ ប្រើកម្មវិធីរុករកគេហទំព័រ (Web Browser) និង ការកំណត់ (Setting) ចំណាំ (Bookmarks)
☛ ចេះដំឡើង និងប្រើប្រាស់មុខងារបន្ថែមរបស់ម្មវិធីរុករក (Extentions)
☛ គ្រប់គ្រង និងកំណត់គណនី (Account)
☛ ស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Browser Types

- Chrome, Firefox, Safari, Edge, and Opera, etc.
- Google, Bing, Yahoo, Ask.com, AOL.com, and Baidu, etc.

- ស្គាល់ប្រភេទម៉ាស៊ីនរុករកនានា
- ស្វែងយល់ពីប្រភេទម៉ាស៊ីនស្វែងរកធំៗ

2
កំណត់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៅលើ (Chrome)

- Default Search Settings

- កំណត់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកដើមលើកម្មវិធីរុករក

3
ប្រើប្រាស់ Bookmark

- Add Bookmark
- Create New Bookmark
- Delete and Edit Bookmark

- បន្ថែម Bookmark
- បង្កើត​ Bookmark​​
- លុប និងកែ​ Bookmark​​

4
Extensions របស់ Browser

- Enable/Disable
- Why remove or disable the extension?
- Chrome Store
- Install Ads Block, Install Google Translate, Grammarly
- Using Google Translate Extension
- Instant Dictionary
- Go Back with Backspace
- Awesome Screenshot
- OCR - Image Reader

5
លទ្ធផលស្វែងរក

- Website, Images, Videos, and Maps

6
Setting Preferences

- Setting Languages
- Set Number of Result Items

- ផ្លាស់ប្តូរភាសារអង់គ្លេស ខ្មែរ
- កំណត់ចំនួនលទ្ធផលបង្ហាញលើ Google

7
Key Word Search

- រកនិយមន័យ
- ពេលវេលា និងអាកាសធាតុ
- គណនាពីជគណិត
- ការវាស់វែង ឬបំលែងរូបិយប័ណ្ណ
- បកប្រែភ្លាមៗ

8
Voice Search

- Search using English Word
- Search using Khmer Word

9
Image Search

- Image Search

10
Password Manager

- LastPass

11
Google Account

- Manage Profile
- Data Personalization
- Security (Devices, Password)

- គ្រប់គ្រង់គណនេយ្យ Google