កម្មវិធីធ្វើការរួមគ្នាតាមអនឡាញ

Online Collaboration Tools

☛ យល់អំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការសហការតាមអ៊ីនធឺណិត និងបច្ចេកវិទ្យាពពក។
☛ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រជុំ និងរៀនតាមអនឡាញ
☛ គ្រប់គ្រងឯកសារតាមអនឡាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
☛ ប្រើប្រាស់ប្រតិទិនអនឡាញដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផែនការសកម្មភាព។
☛ ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Google Docs ប្រើប្រាស់មុខងារថ្មីៗ កំណត់អ្នកកែប្រែ និងចែករំលែក
☛ ដំឡើង និងប្រើប្រាស់មុខងារស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Cloud Computing

- IaaS, PaaS, SaaS

- ស្គាល់បច្ចេកវិទ្យាពពក

2
Cloud Storages

- Google Drive, OneDrive, DropBox, Apple iCloud, Mega, Media Fire

- ស្វែងយល់ពីការផ្ទុកទិន្នន័យលើអ៊ីនធើណេត

3
Cloud Application

- Working with Text
- Printing

- ប្រៀបធៀប G Suite និង Office 365

4
Google Docs

- Opening and Creating a new document
- Move
- Sharing Option
- Add fonts
- Add-ons
- Install add-ons : Translate+
- Voice to Text
- Translate Document

- បើក និងបង្កើត ឯកសារ
- ផ្លាស់ប្តូរទីតាំង
- ចែករំលែកឯកសារដែលបានបង្កើត
- យល់ពីហានិភ័យនៃការចែករំលែកតំណ
- បន្ថែម Fonts
- បន្ថែម និងប្រើប្រាស់មុខងារបន្ថែមទៅលើ Google Docs
- សម្លេងទៅជាអក្សរ
- បកប្រែឯកសារ

5
Digital Design

- Canva, Slidego, and more tools

6
Google Calendar

- Invitation
- Schedule
- Add Google Meet

- គ្រប់គ្រង់កាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួន
បង្កើតកាលវិភាគប្រជុំ

7
Google Meet

- Create meeting
- Join meeting
- Record
- Share Screen
- Background
- Turn off/on voice or video
- Chat

- ប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រជុំពីចម្ងាយ

8
Google Account

- Manage Account

9
Microsoft Account

- Create Microsoft Account