វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ មានគោលបំណងសំខាន់ គឺកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាព ដើម្បីឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កម្រិត ១

សេចក្តីណែនាំអំពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

Introduction to Digital Economy

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

កម្រិត ២

សេចក្តីណែនាំអំពីរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល

Introduction to Digital Government

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

កម្រិត ៣

អភិបាលកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើទិន្នន័យ

Data-Driven Governance

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖

នៅពេលបញ្ចប់នៃម៉ូឌុលនេះបេក្ខជននឹងអាច ៖

មេរៀន ៖