អក្ខរកម្មព័ត៌មាន

Information Literacy

☛ កំណត់នូវព័ត៌មានដែលត្រូវការ តាមអ៊ិនធរណេត ដើម្បី បំពេញតាមតម្រូវការជាក់លាក់។
☛ ស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃប្រធានបទ នៅលើ អ៊ីនធឺណិត។
☛ ស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាព ដោយប្រើ ម៉ាស៊ីនស្វែងរក (Search Engine) និងកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
☛ វាយតម្លៃព័ត៌មានដោយប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្រើនប្រភេទ។
☛ គ្រប់គ្រងនិងរៀបចំព័ត៌មានដោយប្រើឧបករណ៍ច្រើនប្រភេទ
☛ ដាក់ផែនការ ព្រាង ពិនិត្យឡើងវិញ និងផ្តល់ព័ត៌មាន តាមអ៊ីនធឺណិត
☛ ស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុង Inforamtion Literacy
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Introduction

- Advent of ICT
- Recent Advances in Information

- ដឹងអំពីភាពរីកចំរើននៃបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន

2
The Concept of Information

- General Definition of Information
- What is information Literacy
- The Importance of Information
- Information Literacy Skill
- Advantages of Information on the Internet
- Disadvantages of Information on the Internet

- ស្គាល់ច្បាស់អំពីព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធើណិត

3
Finding Information

- Defined Information Needed
- Search Engine

- ចេះកំណត់ប្រធានបទស្វែងរកព័ត៌មាន និងប្រើកម្មវិធី ​Search Engine

4
Information Evaluation

- Sources of Information
- Information Evaluation

- ជ្រើសយកព័ត៌មាន, វាយតម្លៃព័ត៌មាន និងប្រភពព័ត៌មាន

5
Information Management and Decision Making

- Store Data
- Decision Making

- ចេះគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងធ្វើការសម្រេចចិត្ត