បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

ICT For SDGs

☛ យល់ពីតួនាទីដែលវិស័យ ICT នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការសំរេចគោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។
☛ យល់ពីសូចនាករ ដែលមានសក្តានុពល ដើម្បីកំណត់កម្រិតនៃការចូលរួមចំណែករបស់ ICT
☛ យល់ពីនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ និងការប្រើប្រាស់ ICT នាពេលអនាគត
☛ យល់ពីការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាង ICT និងការជ្រើសរើស SDGs អាទិភាព។
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Understanding Development

- Describe the potential of ICT for promoting socio-economic development
- Leverage this potential of ICT in whichever fields they decide to work in
- Understand the process of socio-economic development and the role of information and ICTs in the development process

2
ICT for Development
3
ICT4D Applications