វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថល

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថល សំរាប់មន្រ្តី និងមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា