ការវិវត្តន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល

Digital Transformation and Digital Economy

☛ តួនាទីរបស់ ICT នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
☛ ការបំលែងទៅជា ជីឌីថល (Digital Transformation)
☛ និន្នាការក្នុងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
☛ សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
Digital Economy

- What is Digital Economy?
- Core Elements of the Digital Economy
- Digital Ecosystem in Cambodia

- ស្វែងយល់​អំពី​និយមន័យនៃពាក្យ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ពីប្រភពផ្សេង
- ស្វែងយល់់​អំពី ធាតុស្នូល របស់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
- បង្ហាញ​អំពី ប្រព័ន្ធអេកូឡួស៊ីឌីជីថល ដែល​បាន ​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍ និង​មានតម្រូវការ​ នៅក្នុងប្រទេស​ កម្ពុជា

2
The Matter of Digital Economy

- Digital Transform our Life and Work
- Digital Adoption

- បង្ហាញ​អំំពី​បម្រែបម្រួល ឌីជីថលសម្រាប់​ការរស់នៅ និង​ការងារ
- បង្ហាញ​ថា​តើ​គួរ​ទទួលយក​បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល តាម​របៀបណា

3
Industry Revolution 4.0

- What is Industry Revolution 4.0?
- Technology Trend for IR 4.0

- ស្វែងយល់អំពី បដិវត្ដន៍​ឧស្សាហកម្ម​ជំនាន់ទី៤
- បង្ហាញអំពី និន្នាការ​បច្ចេកវិទ្យា​បច្ចុប្បន្ន​ សម្រាប់ឧស្សាហកម្ម 4.0 ដោយ​បង្ហាញ​អំពីអ្វីដែល​បាន​កើតឡើង​ នៅប្រទេស​កម្ពុជា​ផងដែរ

4
Case Study
  • Problems & Solutions

- បង្ហាញអំំពី បញ្ហា​នានា​ដែល​មាន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​បាន​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល សម្រាប់​ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ (ដោយ​បង្ហាញ​អំពី ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃធុរកិច្ចថ្មីឌីជីថល