ជំនាញឌីជីថល

តារាងមុខវិជ្ជាសិក្សា កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថល​

កម្រិត

ជំនាញឌីជីថលចាំបាច់

៥ ជំពូក, ១០ មុខវិជ្ជា

កម្រិត

ជំនាញឯកទេស

៨ ជំពូក, ១៥ មុខវិជ្ជា

កម្រិត

ថ្នាក់ដឹកនាំ

៣ ជំពូក, ៩ មុខវិជ្ជា