ជំនាញឌីជីថល

តារាងមុខវិជ្ជាសិក្សា កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថល​

ជំនាញឌីជីថលចាំបាច់

កម្រិត A 1 - 3

៣ កម្រិត, ១០ មុខវិជ្ជា

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

កម្រិត B 1 - 5

៥ កម្រិត, ១៥ មុខវិជ្ជា

ជំនាញឯកទេស

កម្រិត C 1 - 5

៥ កម្រិត, ៩ មុខវិជ្ជា