វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់

វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ មានគោលបំណងសំខាន់ គឺកសាង និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញឌីជីថលបន្ថែម ដល់មន្ត្រីរាជការ ដើម្បីឆ្លើយតប នឹងតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃស្របតាមគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កម្រិត A1

អក្ខរកម្មឌីជីថល

Digital Literacy

១. ចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រចាំបាច់

២. ជំនាញអនឡាញចាំបាច់

៣. អក្ខរកម្មព័ត៌មាន

៤. ឯកជនភាពទិន្នន័យ និងការការពារ

កម្រិត A2

កម្មវិធីឌីជីថលសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាល

Digital Tools for Administration

១. កម្មវិធីវាយអត្ថបទ

២. កម្មវិធីធ្វើបទបង្ហាញ

៣. កម្មវិធីធ្វើសៀវភៅបញ្ជី

៤. កម្មវិធីធ្វើការរួមគ្នាតាមអនឡាញ

៥. ធ្វើការរួមគ្នាតាមអនឡាញ

កម្រិត A3

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល

Digital Economy

១. ការវិវត្តន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល

២. បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

៣. ការណែនាំអំពីអភិបាលកិច្ចឌីជីថល