ការណែនាំអំពីអភិបាលកិច្ចឌីជីថល

Digital Governance

ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
រដ្ឋាភិបាលឌីជិថលជាអ្វី?

- ការកំណត់និយមន័យ
- ដំណើរប្លែងរដ្ឋាភិបាលឌីជិតថល
- គំរូនៃការផ្តល់សេវាឌីជិថល
- ទិន្នន័យ និងព័ត៌មាន
- ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
- ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍
- ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងភាសាអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី
- បណ្តាញកុំព្យូទ័រ
- បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ

- ស្វែងយល់អំពីរដ្ឋាភិបាលឌីជិថល

2
"គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃ រដ្ឋាភិបាលឌីជិថល (OECD)"

- គោលការណ៍ទាំង១២ របស់ OECD

- ស្វែងយល់អំពីគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលឌីជិថល

3
ស្ថានភាពរដ្ឋាភិបាលឌីជិថលនៅកម្ពុជា

- ស្ថានភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន
- គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ GIAS និង PAIS
- ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
- បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋាភិបាល ឌីជិថល នៅកម្ពុជា

- ស្វែងយល់អំពីសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាននៅកម្ពុជា

4
គោលការណ៍នយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជិថល

- វិធានការគោលនយោបាយវិស័យ ទ-ប.គ.ព
- ចតុកោណយុទ្ធសាស្រ្តទាំង៤

- គោលនយោបាលវិស័យ ទ-ប.គ.ព
- ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលឌីជិថល

5
កិច្ចពិភាក្សា