ឯកជនភាពទិន្នន័យ និងការការពារ

Data Privacy and Protection

☛ ស្វែងយល់ពីគោលគំនិតសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃព័ត៌មាន និងទិន្នន័យ សុវត្ថិភាព សន្តិសុខសម្ភារៈ ឯកជនភាព និងការលួចអត្តសញ្ញាណ។
☛ ការពារកុំព្យូទ័រ ឧបករណ៍ ឬបណ្តាញពីមេរោគ និងការលួច ចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។
☛ ស្វែងយល់ពីប្រភេទបណ្តាញ ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ និងបញ្ហា បណ្តាញជាក់លាក់ រួមទាំងជញ្ជាំងភ្លើង (Firewall)។
☛ រកមើលវើលវ៉ាយវ៉េប ប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅលើអ៊ីនធឺណិត ដោយសុវត្ថិភាព។
☛ ស្វែងយល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខ ទាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនង រួមមាន អ៊ីមែល និងការផ្ញើសាររហ័ស។
☛ បម្រុងទុក និងស្តារទិន្នន័យ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងសុវត្ថិភាព បោះចោលទិន្នន័យ និងឧបករណ៍ដោយសុវត្ថិភាព។
☛ ស្វែងយល់អំពីកាទិញសម្ភារៈអនឡាញ នៅគេហទំព័រសុវត្ថិភាព។
ល.រ មេរៀន ប្រធានបទ គោលបំណង
1
What is Data/information Privacy?

- Defined Data Privacy
- Sensitives of Personal Information
- Credit Information
- Employment Record
- Insurance Information
- None Explicit of Personal Information

- ស្គាល់អំពីព័ត៌មាន/ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន

2
Type and Dissemination of Personal Information

- Family Educational Rights and Privacy Act
- Financial Privacy
- Internet Privacy
- Location
- Medical Privacy
- Political Privacy

- ស្វែងយល់អំពីច្បាប់ឯកជនភាព

3
Identity Theft

- What is Identity Theft
- Identity Cloning and Concealment
- Criminal Identity Theft
- Medical Identity Theft
- Child Identity Theft
- Financial Identity Theft
- Email Theft

- ដឹងអំពីការលួចអត្តសញ្ញាណ

4
Data Protection

- Protection by Person
- Protection by System
- Protection by Law

- វិធីការពារព័ត៌មាន/ទិន្នន័យឯកជន
- Video Recording Alert
- 2-factor Authorization