សកម្មភាពថ្មីៗរបស់មជ្ឈមណ្ឌល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (DIGITAL SKILL ESSENTIAL) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential)… Read More »វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (DIGITAL SKILL ESSENTIAL) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (DIGITAL SKILL ESSENTIAL) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តបាត់ដំបង

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential)… Read More »វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (DIGITAL SKILL ESSENTIAL) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តបាត់ដំបង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តសៀមរាប

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential)… Read More »វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តសៀមរាប

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តពោធិ៍សាត់

វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន សហការជាមួយមន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមានគមន៍ បានរៀបចំណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential)… Read More »វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តពោធិ៍សាត់

ពិធីបិទកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តកំពង់ធំ

កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការនៃខេត្តកំពង់ធំ ដែលមានរយៈពេល មួយសប្ដាហ៍ពេញ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ដល់ថ្ងៃទី២៩… Read More »ពិធីបិទកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលចាំបាច់ (Digital Skill Essential) ដល់មន្ត្រីរាជការ នៃខេត្តកំពង់ធំ

វគ្គទីពីរ IT Professional Training ដោយប្រើប្រាស់សៀវភៅត្រៀម IT Passport ថ្មី

សេចក្ដីជូនដំណឹង វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងអង្គការមូលនិធិគាំទ្រការអប់រំ អន្តរជាតិកម្ពុជា នឹងចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន… Read More »វគ្គទីពីរ IT Professional Training ដោយប្រើប្រាស់សៀវភៅត្រៀម IT Passport ថ្មី

សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសសិក្ខាកាម ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Passport

អំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន (NIPTICT) សូមជូនដំណឹងដល់លោក លោកស្រី… Read More »សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសសិក្ខាកាម ចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Passport

ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Passport ដល់មន្ត្រីរាជការ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Passport ទៅដល់មន្ត្រីរាជការ ដែលមានរយៈពេល មួយសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី ០៨… Read More »ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល IT Passport ដល់មន្ត្រីរាជការ