ប្រសិទ្ធភាពការងារ

  1. តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន ជួយសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីរាជការនៅមូលដ្ឋាន