ធនធានថ្នាក់មូលដ្ឋាន

  1. ចូលរួមអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន ដោយបង្កើតធនធានវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន