ចំណងមិត្តភាព

  1. ផ្តល់ឱកាសឱ្យយុវជន ដែលបានមកសិក្សានៅទីក្រុងចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗទៅដល់ប្អូនសិស្សានុសិស្សនៅតាមមូលដ្ឋាន
  2. បង្កើនចំណងមិត្តភាព និង ការចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់និស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្ថមសិក្សានានា
  3. ផ្ដល់លទ្ធភាពឱ្យនិស្សិតដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សា ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ធ្វើការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងការធ្វើការងារជាក្រុម