គម្លាតចំណេះដឹង

  1. តាមរយៈបញ្ជូនអ្នកជំនាញចុះទៅបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ទីជនបទ
  2. បង្កើនធនធានមនុស្សនៅមូលដ្ឋាន អោយយល់ដឹងអំពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន