ការស្រលាញ់ការសិក្សា

  1. អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន កម្ពុជា ធ្វើជាគំរូដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សនៅតាមមូលដ្ឋាន ក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យស្រលាញ់ការសិក្សា មិនបោះបង់ចោលការសិក្សា
  2. ជម្រុញអោយមានកំនើន​អ្នកស្រលាញ់ការសិក្សាវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន