ការចែករំលែកព័ត៌មាន

  1. ជម្រុញអោយប្រជាជននៅតាមទីជនបទចេះ ស្វែងរកប្រភពព័ត៌មាន
  2. ចេះចែករំលែកព័ត៌មានរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នា ដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់