វិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន លើការបណ្តុះបណ្តាលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជីថលដល់មន្ត្រីរាជការទូទៅ

ស្ថិតិ

ទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ – ២០២០

មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

1708
ចំនួនសិក្ខាកាមសរុប
41
កម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

គំនូសតាង

ចំនួនសិក្ខាកាមពី ឆ្នាំ ២០១៤ - ២០២០